قراردادهای عدم‌افشاء

قراردادهای عدم افشاء

قراردادی است که اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان ها برای حفاظت از اطلاعات ارزشمند خود در  درون سازمان یا در ارتباط با اشخاص ثالث به کار می گیرند. طرفین موافقت می کنند اطلاعات محرمانه، دانش و هر نوع اطلاعات انحصاری یا اسرار تجاری موردنظر خود را برای اهداف به خصوصی با یکدیگر به اشتراک بگذارند و از افشای آن به اشخاص ثالث خودداری کنند.

قرارداد محرمانگی در بسیاری موارد نه به عنوان یک قرارداد مستقل بلکه به عنوان یک شرط یا بند ضمن قرارداد اصلی درج می شود.

سایر خدمات پلکان

×