ثبت شرکت

ثبت شرکت

شرکت از نظر معنای لغوی به معنای شریک شدن و همدست شدن در کاری می باشد. از دید و مفهوم حقوقی معنی شرکت را می توان به توافق و اجتماع اشخاص (2 یا چند نفر) که به صورت شریک جهت یک همکاری اقتصادی رسمی تشکیل می شود تعریف کرد که با هم مجموعه ای دارای شخصیت را تشکیل می دهند.  بر اساس قوانین وضع شده هرگونه فعالیت اقتصادی در حال انجام به صورت شراکتی نیازمند ثبت یک شخصیت حقوقی است. این شراکت موجب نوعی همکاری و مشارکت قراردادی بین افراد با توجه به میزان سهم هر یک از آنها می شود. در پایان نیز به نسبت سهم و درصد سرمایه گذاری، سود حاصل از سرمایه گذاری بین آنها تقسیم می شود. مدارک مورد نیاز و نحوه ثبت شرکت در کشورها متفاوت است.

از انواع شرکت ها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. شرکت مسئولیت محدود
  2. شرکت سهامی خاص
  3. شرکت تعاونی
  4. شرکت تضامنی
  5. شرکت نسبی و ….

سایر خدمات پلکان

×