تیم پلکان

میرزابابایی

محمد‌علی میرزابابایی

موسس و مدیرعامل

داخلی 999

دل

فاطمه روشن دل

مدیر داخلی

داخلی 900

نوبخت 1

سپیده نوبخت

مدیر فنی و حقوقی

داخلی 440

خجسته 1

دلارام خجسته

کارشناس فنی و حقوقی

داخلی 411

امیرپور 1

یگانه امیرپور

کارشناس فنی و حقوقی

داخلی 445

صلاحی نیا 1

آرزو صالحی‌نیا

کارشناس فنی و حقوقی

داخلی 441

کاظمی 1

مرضیه کاظمی

کارشناس فنی و حقوقی

داخلی 443

جاودانی

مهدی جاودانی

09120763575

داخلی 333

گلابتونی 1

سامان گلابتونی

مشاور ارشد مالکیت فکری

09120768898

داخلی 316

هروی 1

نازنین هروی

مشاور ارشد مالکیت فکری

09150186424

داخلی 322

روئین 1

مژگان روئین

مشاور ارشد مالکیت فکری

09157018525

داخلی 311

شاهزاده 1

آیدا شاهزاده

مشاور مالکیت فکری

09383965681

داخلی 442

یوسفی 1

ملیحه یوسفی

پشتیبان فروش

09305966383

داخلی 991

نوربخش 1

محسن نوربخش

سرپرست مالی

داخلی 510

مسافرتی

فرخنده مسافرتی

کارشناس مالی

داخلی 515

ندا جنتی

کارشناس مالی

داخلی 516

تیموری

مجید تیموری

مسئول آموزش

داخلی 662

حصیرباف 1

فرحناز حصیرباف

کارشناس روابط عمومی

داخلی 664

وحیدیان 1

یوسف وحیدیان

مسئول فرآیندها و سیستم

داخلی 990

سجادی 1

سعیده سجادی

سرپرست دیجیتال مارکتینگ

 

امیر حسینی

کارشناس تولید محتوا

داخلی 341

اسحاقی 1

زهرا اسحاقی

کارشناس تولید محتوا

داخلی 342

تشکری

نعمیه تشکری

کارپرداز

داخلی 000

×